Жоопкерчиликтен баш тартуу

Биздин интернет-өкүлчүлүктүн барактары, биздин Компания, биздин продукциялар жана башка биздин кызматтар тууралуу маалымат берүү үчүн кызмат кылат. Алар өтө тыкыр изилденген жана салыштырылган жана туруктуу түрдө жаңыланып турат. Алардын тактыгы, толуктугу жана мазмунунун актуалдуулугуна карата болгон биздин жеке кызыгуубузга карабастан, биз, тилекке каршы, ал үчүн түз да, кыйыр түрүндө да жоопкерчилик тарта албайбыз. Бул барактар жөн гана жалпы маалыматты берет, бирок эч качан медициналык, коммерциялык же башка консультацияны бербейт. Ошол себептен, Интернет-барактарды жана алардагы камтылган маалыматтарды бекемдөө же аларды колдонууга байланыштуу түз же кыйыр тарткан чыгымдар үчүн компенсациялар жок.

Эгерде, биздин интернет-барактар үчүнчү жактардын маалыматына карата шилтемелерди камтыса, анда бул маалымат биз тараптан берилген көрсөтмөлөр катары кабыл алынбашы керек. Себеби биз ал маалыматты текшерген эмеспиз, анын так экендигин же оперативдүүлүгүн же анык экендигин аныктаган эмеспиз, ошондуктан, албетте, биз ал үчүн эч кандай жоопкерчилик тартпайбыз.

Программалар, алардын мазмундары, маалыматтары, сүрөттөрү жана ушул сыяктуулар автордук укук же өндүрүштүк менчиктин башка укуктары менен корголгон. Мындан тышкары биз, аларга жараша, бардык продукциялардын аталыштары жана башка аталыштар товардык белгилер тууралуу мыйзам тарабынан корголгондугун белгилей кеткибиз келет. Мыйзам чегинде бекитилген учурларда гана жана ага укуктуу адамдын макулдугу менен гана бардык колдонууларга, анын ичинде кайталап чыгарууларга, таркатууларга жана иштетүүлөргө жол берилет.

Биз интернет-барактын мазмунуна өзгөртүүлөрдү каалаган убакта киргизүүнүн талашсыз укугун өзүбүздө калтырабыз.

© BERLIN-CHEMIE AG

Кийинки темалар